ISO TS 16949

 Procedura certyfikacji systemu zarządzania jakością wg ISO/TS 16949 obejmuje poniższe etapy:
 
 
ETAP przygotowania certyfikacji:
 
 1. kontakt auditora wiodącego ISO/TS 16949 z klientem w celu określenia jego potrzeb
 2. wypełnienie przez klienta właściwego dla systemu zarządzania ISO/TS 16949 kwestionariusza, zawierającego pytania o podstawowe dane o firmie.
 3. sporządzenie przez jednostkę certyfikującą TUV Saarland oferty na certyfikację i przesłanie jej klientowi wraz z wnioskiem o certyfikację
 4. zawarcie umowy na certyfikację przez Jednostkę Certyfikującą i Klienta
ETAP 1 certyfikacji
 
 1. wyznaczenie auditora wiodącego
 2. ustalenie z Klientem terminu wizyty na miejscu
 3. przygotowanie przez auditora wiodącego planu auditu na miejscu w firmie Klienta
 4. dokonanie przez auditora oceny gotowości systemu zarządzania jakością do certyfikacji (wizyta na miejscu)
 5. sporządzenie raportu z ETAPU 1
 6. rekomendacja auditora wiodącego do przeprowadzenia auditu certyfikacyjnego
ETAP 2 certyfikacji
 
 1. wyznaczenie przez jednostkę certyfikującą auditorów
 2. przygotowanie planu auditu na miejscu
 3. przeprowadzenie auditu na miejscu zgodnie z wcześniej uzgodnionym planem
 4. przedstawienie wyników auditu Kierownictwu na kończącym audit spotkaniu zamykającym
 5. sporządzenie raportu przez auditora wiodącego i przesłanie Kierownictwu Klienta
 6. zatwierdzenie raportu przez Jednostkę Certyfikującą
 7. podjęcie decyzji przez Jednostkę Certyfikującą o wydaniu certyfikatu
 8. wystawienie certyfikatu i wręczenie Kierownictwu firmy (certyfikat ważny przez 3 lata)
 9. rejestracja certyfikatu w bazie IATF
 
ETAP utrzymanie certyfikatu
 
 1. przeprowadzanie auditów nadzorujących w odstępach 12 miesięcznych w okresie ważności certyfikatu , licząc od daty zakończenia auditu certyfikującego
 2. przeprowadzenie auditu odnawiającego ważność certyfikatu na kolejne 3 lata
 3. rejestracja raportu w bazie IATF

Kontakt

GEM Biuro Certyfikacji
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: biuro@tuv-gem.com.pl

wizytówka

Wyszukiwarka