ISO 22000-HACCP

CERTYFIKACJA ISO 22000 - SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI
HACCP/ ISO 22000

System opisany w ISO 22000 jest kompatybilny z ISO 9001. Jednakże jest ograniczony do zapewnienia bezpieczeństwa wytwarzanej żywności. Certyfikacja ISO 22000 przeznaczona jest dla wszystkich, którzy biorą udział w łańcuchu wytwórczym żywności, począwszy od surowca po dystrybucję wyrobu gotowego. System ten obejmuje system HACCP, zasady określone w Codex Alimentarius. System łączy plan HACCP z programami wstępnymi tzw. PRP, które w zależności od miejsca w łańcuchu żywnościowym organizacji obejmują GMP i GHP, dobrą Praktykę Dystrybucyjną GDP, dobrą praktykę handlową GTP itd.
 
W połączeniu z systemem zarządzania jakością ISO 9001 stanowi kompletny system zarządzania zapewniający zarówno wyrób bezpieczny, jak i wyrób o oczekiwanej jakości gwarantujący sukces na rynku.
 
System HACCP jest systemem prewencyjnym przeznaczonym do kontroli i minimalizowania ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa żywności. Składa się na niego 12 etapów. Zasady tego systemu opisane są w Dyrektywie Unii Europejskiej 852/2004 z 29.04.04.
 
Można w nim wyróżnić czynności wstępne polegające na przeszkoleniu personelu, powołaniu zespołu HACCP (tzw. etap 1), opisie wyrobu gotowego oraz opisie procesu wytwarzania i stosowanych środków nadzoru (tzw. etap 2), opisie zamierzonego użycia wyrobu/ określenia grupy konsumentów, dla jakich jest przeznaczony (tzw. etap 3), sporządzenie diagramu / schematu procesu wytwarzania tego wyrobu (tzw. etap 4) oraz potwierdzenie prawidłowości tego schematu (tzw. etap 5).
 
Czynności zasadnicze ujęte są jako Zasady od 1 do 6 i polegają na identyfikacji ryzyka / zagrożeń (mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych) dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności na wszystkich etapach wytwarzania począwszy od surowca do dostarczania wyrobu, ocenie tych zagrożeń, ustaleniu środków nadzoru i metod zapobiegania im, ocenie tych środków (tzw. etap 6). Poza tym, określenie tzw. krytycznych punktów kontroli związanych ze zidentyfikowanymi zagrożeniami w celu eliminacji tych zagrożeń lub ich minimalizacji (tzw. etap 7), ustalenie granicznych akceptowalnych wartości mierzonego parametru w krytycznych punktach kontroli (tzw. Etap 8), sposobu monitorowania krytycznych punktów kontroli (tzw. etap 9) oraz działań korygujących w przypadku przekroczenia tych akceptowalnych wartości granicznych ((tzw. etap 10). Cały system musi być weryfikowany pod kątem skuteczności, (tzw. etap 11), opracowanie dokumentacji i utrzymywanie zapisów związanych z realizacją poszczególnych etapów i zasad (tzw. etap 12).
 
System ISO 22000 wymaga walidacji przyjętych środków kontroli, metod nadzoru.
 
System ISO 22000 certyfikujemy z naszym partnerem QMSCERT Greece.
 
DLA KOGO CERTYFIKACJA ISO 22000?
System zarządzania bezpieczeństwem żywności przeznaczony jest dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości lub statusu prawnego, która uczestniczy w łańcuchu żywnościowym, począwszy od producentów pasz i produktów pierwotnych, wytwórców żywności, transport, dystrybutorów hurtowych, producentów opakowań i materiałów mających kontakt z żywnością, po dystrybutorów detalicznych i catering.
 
W celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji na temat certyfikacji ISO 22000, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem,
 
 

Kontakt

GEM CERT E.Niegowska Sp.J.
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: [email protected]

wizytówka

Wyszukiwarka