Polityka prywatności


ZASADY RODO GEM CERT
KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE USŁUGI CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA DLA KLIENTÓW ,  WSPÓŁPRACOWNIKÓW I KONTRAHENTÓW ,
 
W związku z nawiązywaną współpracą handlową, szanując Państwa prywatność oraz realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) - dalej RODO, dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Pastwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy następujące informacje:
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GEM CERT E.Niegowska Sp.j.,  z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 280, 05-820 Piastów, spółka zarejestrowana w KRS  0000698735 w SĄDZIE  REJONOWYM  DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.   Wszelkie uwagi proszę przesyłać na kontakt [email protected]
 2. Dane osobowe Klientów usług certyfikacji systemów zarządzania oraz auditorów, ekspertów technicznych, wykładowców; będą przetwarzane w celu:
 a) niezbędnym do realizacji umowy współpracy w zakresie prowadzonej działalności certyfikacyjnej i szkoleniowej przez GEM CERT, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO";
b) wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych i księgowo- sprawozdawczych zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. c ( np. w celach podatkowych);
c)    prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego marketingu usług i produktów własnych zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
d) ewentualnie zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f RODO gdy przetwarzanie będzie niezbędne do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń ) .
 
 3.Klienci usług certyfikacji : Pani/ Pana dane będą przetwarzane w zakresie: nazwa firmy, imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP. 
4. Auditorzy, eksperci techniczni, wykładowcy: Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Pani/ Pana dane w zakresie : imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP, lub PESEL; data i miejsce urodzenia, adres e - mail oraz telefon, dane o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym.  
 5.Posiada Pani/ Pan prawo: 
a)   do żądania od  GEM CERT E. Niegowska Sp. J.  dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 
b)  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że
     przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 
6.   Podanie danych przez  Panią/ Pana jest dobrowolne lecz jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji Umowy współpracy w zakresie  procesów certyfikacyjnych systemów zarządzania i szkoleniowych, oraz dokonania czynności poprzedzających zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji  danej umowy.
 
7.   Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy oraz organy administracji publicznej, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi, w tym firmy dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, dostawcy oprogramowania komputerowego i usług serwisowych dla oprogramowania komputerowego, firmy świadczące usługi księgowe, IFS, BRC, Polskie Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie
 
8.   Ponadto w celu realizacji umów GEM CERT, Pani/Pana (auditor, ekspert techniczny, wykładowca)  dane mogą być przekazywane naszym Klientom, z którymi mamy podpisane umowy na świadczenie usług certyfikacyjnych, szkoleniowych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi,  mogą to być także inni auditorzy, eksperci  techniczni, wykładowcy współpracujący z nami. Dane naszych Klientów są przekazywane auditorom, ekspertom technicznym, wykładowcom w ramach świadczonych przez nas usług.
 
9.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 8 lat od daty ostatniej
wykonanej w ramach certyfikacji usługi, liczony od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia wykonania usługi.
 
10. Pani/ Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 2 przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
 
11. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 
12. Podmiotami, któremu powierzyliśmy przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych na podstawie
umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, mogą być Organizacje/ Firmy w celu świadczenia
usługi w zakresie  księgowościoraz podmioty świadczące dla nas usługi w zakresie dostawy, serwisu i naprawy oprogramowania komputerowego.
 
13. Przetwarzanie Pani/ Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
14.  W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, możecie Państwo kontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną poprzez adres e- mail: [email protected]
 
 
 
Warszawa, 30.05.2018                    

Kontakt

GEM CERT E.Niegowska Sp.J.
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: [email protected]

wizytówka

Wyszukiwarka