Zasady stosowania znaku GEM CERT

1.Nazwa i zarejestrowane biuro właściciela znaku.
 
GEM CERT E.Niegowska S.J. Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania mająca zarejestrowane biuro w 05-820 Piastów, Al. Jerozolimskie 280, Reguły; (dalej zwana „GEM CERT”) jest właścicielem znaku handlowego (dalej zwanym „Znakiem”) GEM CERT, który może być stosowany w formie przedstawionej w formularzu GEM-F0105-Zal.03. Forma znaku certyfikacji jest udostępniana certyfikowanym Klientom na ich życzenie.
 
2.Użytkownicy Znaku
 
Użytkownikami Znaku są posiadacze ważnych certyfikatów GEM CERT, posiadaczami certyfikatów GEM CERT są te firmy, których system zarządzania został certyfikowany przez jednostkę certyfikującą GEM CERT.

3. Przyznawanie prawa do używania Znaku 
GEM CERT przyznaje prawo do stosowania Znaku zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącej wydania certyfikatu GEM CERT oraz dokumentów związanych, w szczególności niniejszych Zasad.
 
Użytkownik Znaku jest zobowiązany do zapewnienia, że Znak jest stosowany w materiałach marketingowych lub innych środkach zgodnie z niniejszymi Zasadami. Prawo stosowania Znaku jest ograniczone do osób prawnych i nie może być przekazywane żadnej trzeciej stronie, następcom ani być przedmiotem przekazania lub zakupu, ani też w żaden inny sposób zbywane bez uzyskania zgody jednostki certyfikującej GEM CERT.
Znak nie może być stosowany na indywidualnych wyrobach, opakowaniach ani też w sposób, który mógłby sugerować, że sam wyrób jest certyfikowany przez GEM CERT.
Znak nie może być stosowany na świadectwach/ raportach za badań, wzorcowania, raportach kontroli, inspekcji itd.
Znak certyfikacji nie może być stosowany w żaden sposób naruszający dobre imię GEM CERT ani też społeczne zaufanie do usług GEM CERT.
 
Użytkownik Znaku jest odpowiedzialny przed jednostką certyfikującą GEM CERT za sposób wykorzystywania Znaku, w szczególności w przypadku reklamy.  Przed rozpoczęciem korzystania ze Znaku, w przypadku wątpliwych sytuacji, organizacja jest zobowiązana do skonsultowania sposobu wykorzystania znaku z Biurem  GEM CERT.
 
W przypadku szczególnie uporczywego uchylania się od podjęcia stosownych korekcji i lub działań korygujących na żądanie GEM CERT, związanych z niewłaściwym stosowaniem i powoływaniem się na certyfikację, certyfikat może być zawieszony, umieszczona stosowna informacja na stronie internetowej GEM CERT, a także podjęte stosowne kroki prawne.

4.Forma
 
Znak może być stosowany tylko w postaci pokazanej w formularzu GEM-F0105-Zal.03. Znak musi być czytelny i widoczny. Może być stosowany w dowolnym całkowitym rozmiarze z zachowaniem proporcji.

5. Odniesienie do obszaru objętego certyfikacją
 
Stosowanie Znaku jest ograniczone do zakresu certyfikacji podanego na certyfikacie. Nie może być odnoszony do działalności nieobjętej zakresem certyfikacji. Może być wykorzystywany tylko w celach biznesowych i tylko na dokumentach przeznaczonych do korespondencji służbowej oraz w kontekście reklamowym.
 
Dopuszcza się umieszczanie informacji na opakowaniu wyrobu wyłącznie wówczas, gdy opakowanie nie jest integralną częścią wyrobu, gdy informacja odnosi się do nazwy firmy, która jest certyfikowana, normy systemu zarządzania oraz jednostki certyfikującej.
 
6.  Cofanie certyfikacji
 
Jeżeli certyfikat jest wycofany  zgodnie z procedurą GEM CERT, użytkownik Znaku traci prawo do posługiwania się Znakiem. W takim przypadku Znak NIE może być wykorzystywany przez użytkownika. Znak musi być usunięty ze wszystkich miejsc, w których był użyty, dotyczy to także wszelkich form jego stosowania, reklam, strony internetowe, itd.
 
7. Utrata prawa do posługiwania się Znakiem z innych przyczyn
 
Uprawnienie do posługiwania się Znakiem wygasa wraz z końcem ważności certyfikacji lub, gdy ma miejsce zamierzone lub poważne zaniedbanie w przestrzeganiu postanowień niniejszej specyfikacji. Jeżeli prawo stosowania Znaku wygasa, użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia go ze wszystkich miejsc stosowania, niezależnie od formy czy sposobu stosowania.
 wy.4, styczeń 2021

Kontakt

GEM CERT E.Niegowska Sp.J.
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: [email protected]

wizytówka

Wyszukiwarka