Składanie skarg i odwołań_oraz_udostępnianie_informacji_na_żądanie

GEM CERT udostępnia na żądanie strony zainteresowanej następujące informacje:
 
1. Informacja o statusie wydanych certyfikatów zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi.
2. Informacja o certyfikowanym podmiocie-  nazwa, norma, zakres, kraj i miasto lokalizacji certyfikowanego klienta.
3. Zakres geograficzny działania jednostki certyfikującej.

Żądanie strony zainteresowanej powinno być przedstawione jednostce certyfikacyjnej w formie pisemnej np. mailowej na adres: [email protected] lub na adres jednostki.

27.04.2022


Informacja dla stron zainteresowanych w sprawie składania skarg i odwołań na usługi certyfikacyjne
GEM CERT
Odwołanie – odwołanie wnoszone przez klienta GEM w odniesieniu do decyzji wydanej w procesie certyfikacji systemu zarządzania, prowadzących do zawieszenia, wycofania lub nie przyznania certyfikatu..
Skarga - to otrzymane przez GEM CERT zgłoszenie od klienta certyfikowanego przez GEM CERT, organizacji korzystających z usług firm certyfikowanych przez GEM CERT, dotyczące tych usług lub domniemanych niewłaściwych działań firm certyfikowanych przez GEM CERT.  Zgłoszenie to może być złożone w różnej formie udokumentowanej, np. drogą pocztową, elektroniczną lub jako opinia zwrotna wyrażona w ankiecie, która bada stopień zadowolenia klienta.
Zespół Odwoławczy – zespół złożony z członków Komitetu Bezstronności do rozpatrzenia odwołania na sposób rozpatrzenia skargi   
Schemat postępowania
 1. Zgłoszenie skargi przez Klienta GEM CERT, klienta organizacji certyfikowanej przez GEM CERT lub innych stron zainteresowanych – na adres  [email protected], lub pocztą tradycyjną na adres Al. Jerozolimskie 280, Reguy, 05-820 Piastów
 2. Rejestracja skargi przez Biuro GEM CERT
 3. Potwierdzenie zgłaszającemu otrzymanie skargi najdalej w ciągu 2 tygodni oraz poinformowanie go o sposobie rozpatrzenia skargi w terminie max 30 dni kalendarzowych
 4. Rozpatrzenie skargi przez osobę niezaangażowaną w problem
 5. Przedstawienie składającemu skargę wyników rozpatrzenia i podjętej decyzji w sprawie, ewentualnie poinformowanie o dalszych niezbędnych działaniach
 6. Przekazanie składającemu skargę podjętą decyzję o uznaniu bądź nie zasadności skargi.
Jeżeli składający skargę nie będzie zgadzał się z podjętą decyzją, ma prawo złożyć od niej odwołanie do Dyrektora GEM CERT w ciągu 14 dni od powiadomienia o decyzji.
 1. Prawo do odwołania ma każdy klient na każdym etapie certyfikacji systemu zarządzania.
 2. Odwołania są także rejestrowane przez Biuro
 3. Potwierdzenie otrzymania odwołania jest wysyłane do składającego
 4. W ciągu 14 dni Dyrektor GEM CERT lub wyznaczona przez niego niezależna osoba rozpatruje ponownie sprawę.
 5. Decyzja nowa lub podtrzymując poprzednia jest przekazywana składającemu w ciągu 14 dni w wyjaśnieniem podstawy podjęcia danej decyzji.
 6. W przypadku, gdy skarga lub odwołanie od decyzji dotyczy Dyrektora GEM CERT, sprawy są przekazywane do rozpatrzenia do Komitetu Bezstronności.
 7. Komitet Bezstronności w ciągu 21 dni przedstawia swoją decyzję, która jest przekazywana składającemu. Jest to decyzja ostateczna.
20.12.2021

Kontakt

GEM CERT E.Niegowska Sp.J.
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: [email protected]

wizytówka

Wyszukiwarka