Składanie skarg i odwołań

Informacja dla stron zainteresowanych w sprawie składania skarg i odwołań na usługi certyfikacyjne
GEM CERT
Odwołanie – odwołanie wnoszone przez klienta GEM w odniesieniu do decyzji wydanej w procesie certyfikacji systemu zarządzania.
Skarga - to otrzymane przez GEM CERT zgłoszenie od klienta certyfikowanego przez GEM CERT lub firmy użytkownika, wyrażające niezadowolenie z poziomu usługi świadczonej przez klienta GEM CERT.
Zgłoszenie to może być złożone w różnej formie udokumentowanej, np. drogą pocztową, elektroniczną lub jako opinia zwrotna wyrażona w ankiecie, która bada stopień zadowolenia klienta.
Zespół Odwoławczy – zespół złożony z członków Komitetu Bezstronności do rozpatrzenia odwołania na sposób rozpatrzenia skargi   
Schemat postępowania
 1. Zgłoszenie skargi przez Klienta GEM, klienta organizacji certyfikowanej przez GEM CERT lub innych stron zainteresowanych – na adres  [email protected]
 2. Rejestracja skargi przez Biuro GEM CERT
 3. Potwierdzenie zgłaszającemu otrzymanie skargi najdalej w ciągu 2 tygodni oraz poinformowanie go o sposobie rozpatrzenia skargi w terminie max 30 dni kalendarzowych
 4. Rozpatrzenie skargi przez osobę niezaangażowaną w problem
 5. Przedstawienie składającemu skargę wyników rozpatrzenia i podjętej decyzji w sprawie, ewentualnie poinformowanie o dalszych niezbędnych działaniach
 6. Przekazanie składającemu skargę podjętą decyzję o uznaniu bądź nie zasadności skargi.
Jeżeli składający skargę nie będzie zgadzał się z podjętą decyzją, ma prawo złożyć od niej odwołanie do Dyrektora GEM CERT w ciągu 14 dni od powiadomienia o decyzji.
 1. Prawo do odwołania ma każdy klient na każdym etapie certyfikacji systemu zarządzania.
 2. Odwołania są także rejestrowane przez Biuro
 3. Potwierdzenie otrzymania odwołania jest wysyłane do składającego
 4. W ciągu 14 dni Dyrektor GEM CERT lub wyznaczona przez niego niezależna osoba rozpatruje ponownie sprawę.
 5. Decyzja nowa lub podtrzymując poprzednia jest przekazywana składającemu w ciągu 14 dni w wyjaśnieniem podstawy podjęcia danej decyzji.
 6. W przypadku, gdy skarga lub odwołanie od decyzji dotyczy Dyrektora GEM CERT, spawy są przekazywane do rozpatrzenia do Komitetu Bezstronności.
 7. Komitet Bezstronności w ciągu 21 dni przedstawia swoją decyzję, która jest przekazywana składającemu. Jest to decyzja ostateczna.
17.10.2017

Kontakt

GEM CERT E.Niegowska Sp.J.
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: [email protected]

wizytówka

Wyszukiwarka