Kodeks Etyczny

KODEKS ETYCZNY
 
Kodeks Etyczny GEM CERT  określa zasady postępowania obowiązujące wszystkich pracowników i osób współpracujących z GEM CERT, w tym auditorów współpracujących z GEM CERT (niezależnie od formy zatrudnienia tj. etat czy kontrakt) w biorących udział w procesie certyfikacji . Dalej zwanych pracownikami. 
Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Kodeksu Etycznego.
 
GEM CERT kieruje się w swojej działalności następującymi zasadami:
 
Postępowanie zgodne z prawem – wszyscy pracownicy GEM CERT wykonują swoje obowiązki i powierzone zadania przestrzegając obowiązującego prawa oraz polityki i procedur GEM CERT, w tym przestrzegając zasad bezstronności i unikania konfliktów interesu.
 
Bezstronność – organizacje występujące o certyfikację są traktowane wszystkie w taki sam sposób
Wszyscy pracownicy są świadomi tego, że w  przypadku zidentyfikowania sytuacji mogącej stanowić konflikt interesów,  w tym próby korupcji ze strony klientów lub innych stron zainteresowanych są zobowiązani do poinformowania kierownictwa GEMC ERT. Pracownicy nie przyjmują  materialnych korzyści  w żadnej postaci, od innych firm lub osób
 
Kompetencje, odpowiedzialność, profesjonalizm - Wszystkie usługi GEM CERT są wykonywane profesjonalnie i uczciwie, zgodnie z ustalonymi procedurami, metodami i polityką firmy. Do realizacji zadań kierowani się pracownicy GEM CERT jak i auditorzy  posiadający  wymagane kompetencje. Są odpowiedzialni za swoją pracę i w  swoich ocenach kierują się profesjonalizmem i uczciwością,  nie poddają się presji ani nie ulegają namowom do fałszowania wyników lub zmiany wyników po zakończeniu auditu. Odpowiedzialność to także podejmowanie się realizacji usługi tylko wówczas, gdy na to pozwalają posiadane zasoby i kompetencje.
 
Owartość – klienci informowani są o wszystkich aspektach usługi certyfikacji,     o wszystkich kosztach związanych z usługą.  Pracownicy w swojej pracy kierują się uczciwością wobec samych siebie, klientów i innych pracowników.  Oszustwa, kłamstwa nie są tolerowane. 
 
Poufność  - Pracownicy GEM CERT wykorzystują otrzymane od klienta informacje tylko w celach służbowych dotyczących procesu certyfikacji.  Dokumenty w żadnej postaci nie są wynoszone z siedziby klienta bez wcześniej  uzyskanej zgody z jego strony.  Są one wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów certyfikacji i nie jest dozwolone udostępnianie ich żadnej trzeciej stronie, także wyniki oceny do czasu podjęcia decyzji o certyfikacji.
 
Tolerancja – Zasada wzajemnego poszanowania obowiązuje w relacjach z klientami niezależnie od koloru skóry, płci, religii, kultury, narodowości na wszystkich etapach realizacji usługi. Odnosi się ona także do pracowników i współpracowników.
 

 
ZARZĄD GEM CERT
25.03.2021, wydanie 3

Kontakt

GEM CERT E.Niegowska Sp.J.
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: [email protected]

wizytówka

Wyszukiwarka